Executarea silita

EXECUTAREA SILITA A CREANTELOR FISCALE


1. Organele de executare silitia si executorii fiscali

Daca debitorul (restantierul) nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la executarea silitia.

Executarea silita este facuta de catre organele fiscale care administreaza creantele fiscale, denumite organe de executare silita. Acestea se gasesc in raza teritoriala a ariei in care se gasesc bunurile urmarite.

Organele de executare sesizate, carora li se comunica debitul, iau masuri de executare silita, si comunica organului de executare sumele realizate in contul datornicului, in termen de 10 zile de la realizarea acestora.

Executorii fiscali au in atributiile sale dreptul sa:

- intre in orice incinta de afaceri a debitorului;
- intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile;
- solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a restantierului.

In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperi, executorul fiscal poate sza patrunda in acestea in prezenta unui reprezentant al politiei, jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori.

2. Masuri asiguratorii

Acestea se dispun si se duc la indeplinire prin procesura administrativa, de organele fiscale competente, sub forma propririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobilie si/sau imobile, proprietate a debitorului precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.

3. Titlul executoriu

Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis de catre organul de executare competent in a carei raza teritoriala isi are domiciliul discal debitorul.
Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea timpului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent.

4. Reguli aplicate executarii silite

Executarea silita se poate intinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. 

Executarea silita a creantelor datornicilor nu se perimeaza.

Executarea silita se desfasoara pana la stingerea datoriilor in titlul executoriu.

5. Somatia

Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la cuminicarea somatiei nu se stinge debitul, se constituie masuri de executie silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu.

Somatia cuprinde: numarul dosarului de executare, suma pentru care se incepe executarea silita, termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca cuma prevazuta in titlul executoriu, precum si indicarea consecintelor nerespectarii acesteia.

6. Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectueaza de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati in conditiile cadrului de procedura fiscala. Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.

7. Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite

Executarea silita se suspenda:

a. cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditor, in conditiile legii;
b. la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata in conditiile legii;
c. cand plata integrala a restantelor se face din veniturile bunului imobiliar urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult sase luni;
d. pe o perioada de cel mult 6 luni, in cazuri exceptionale, si doar o singura data pentru acelasi debitor, prin hotarare a Guvernului;
e. in alte cazuri prevazute de lege;

Executarea silita nu se intrerupe pe perioada in care un contribuabil este declarat insolvabil.

Executarea silita inceteaza daca:
- s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului;
- a fost desfiintat titlul executoriu;
- alte masuri prevazute de lege.

Masurile de executare silita aplicate se ridica prin decizie intocmita in cel mult 5 zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organele de executare.

Suspendarea se poate dispune pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii catre banca sau alta institutie financiara a suspendarii proprii de catre organele fiscale.

8. Executarea silita prin proprire

Sunt supuse executarii silite prin proprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titularului de valoare sau alte bunuri mobile, necorporabile, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Sunt supuse urmaririi numai in conditiile legii, urmatoarele categorii de venituri:

- sumele ce reprezinta venituri banesti ale datornicului persoana fizica, realizate ca angajat;
- pensiile de orice fel;
- ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala.

Proprirea asupra veniturilor restantierilor, persoane fizice sau juridice, se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa prin scrisoare recomandata, cu dovada de primire, tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata va fi instiintat si restantierul despre infiintarea propririi.
Proprirea (retinerea) nu este supusa validarii.
Dupa infiintarea propririi, persoana proprita este obligata sa:
- plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devbine exigibila, suma retinuta si cuvenita;
- indisponibilizeze bunurile mobile necorporale proprite, instiintand despre aceasta organul de executare.

Pentru stingerea cxreantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin proprire asupra sumelor din conturile bancare.

9. Executarea silita a bunurilor mobile

Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege.
In cazul debitorului persoana fizica nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii dbitorului, precum si familie sale:

- bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, precum si cele strict necesare exercitarii profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfasurarii activitatii agricole, precum unelte, seminte, ingrasaminte, furaje si animale de productie si de lucru;
- bunurile strict necesare usului general sau casnic al debitorului sau familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt multiple.
- alimente necesare debitoului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitoul se ocupa exclusiv de agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta;
- combustibilul necesare debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, socotit pana la 3 luni de iarna;
- obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave;
- bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale;

Bunurile debitorului persoanei fizice necesare desfasurarii activitatii de comert nu sunt exceptate de la executarea silita.

Executarea silita a bunurilor mobile se face prin sechestrarea si valorificarea acestora, chiar daca acestea se afla la un tert. Sechestrul se instituie printr-un proces verbal.

Cand bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei fiscale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.

10. Executarea silita a bunurilor imobile

Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului in situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar.

Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul.
In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de debitor si familia acestuia.

Pentru bunurile imobile sechestrate, organul de executare va solicita de indata biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei imobiliare.

Dupa primirea procesului verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a creantelor fiscale sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale timp de cel mult sase luni.

De la data aprobarii cererii debitorului, executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda.

11. Executarea silita a altor bunuri

Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevedire legii privind bunurile imobile.

12. Valorificarea bunurilor

In cazul in care creanta fiscala nu este sinta in termen de 15 zile de la data incheierii procesului verbal de sechestru, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptie situatiilor in care s-a dispus suspendarea sau amanarea executarii silite.

Organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin una din modalitatile:

- intelegerea partilor;
- vanzarea in regim de consignatie a bunurilor mobile;
- vanzarea directa;
- vanzarea la licitatie;
- alte modalitati admise de lege.

Daca din cauza unor contestatii sau a unei invoieli intre parti, data, locul sau ora vanzarii directe sau la licitatie au fost schimbate de organele de executare, se vor face alte publicatii sau anunturi.

Cheltuielile cu efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina datornicului, a restantierului.

13. Contestatiile la executarea silita

Persoanele interesate pot face contestatii impotriva oricarui act executoriu efectuat cu incalcarea prevederilor legale de catre organele de executare.

Contestatiile pot fi facute si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:
- contestatorul a luat cunostinta de executare ori de actul de executare pe care le contesta;
- contestatorul a luat cunostinta de refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare;
- cel interesat a luat cunostinta, de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.

In cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat, la cerea organului de executare, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi contraventionale.

14. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Dreptul de executare silita a creantelor fiscale se prescriu in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept. 


Faceți căutări pe acest blog